sidhuvudtelefon

Arbetslagsutveckling


Ur Wikipedia:
"Ett arbetslag, arbetsgrupp eller team, är en gruppering människor, oftast inom en organisation, som samarbetar mot ett gemensamt mål eller resultat,[1] och där deltagarna tar på sig olika uppgifter, antar olika roller. Arbetslaget skiljer sig därmed från en social grupp där samvaron i sig kan vara lika viktig som resultat och som oftast saknar ett resultatbaserat mål.

Förr uppfattades en arbetsorganisation som effektiv då ledningen förmådde styra och kontrollera sina anställda, ordergivning i ledarskapet var vanligt. Denna typ av organisationsstyrning har sedan 1970-talet allt mer kommit att ersättas av ett delegerat beslutsmandat med målstyrda arbetsgrupper, arbetslag. Den stora skillnaden mellan en målstyrd arbetsgrupp och en arbetsgrupp i traditionell bemärkelse ligger i stor utsträckning i gruppens egen förmåga eller möjlighet till aktivitet utifrån överenskomna operativa mål.

För effektiva arbetslag visar forskning  att det är viktigt med en tydlig och klar gemensam målbild, gruppmedlemmarna var klara över arbetsgruppens uppgift, syfte och mål. Också att medlemmarna har ett gemensamt ansvarstagande, de arbetade engagerat, var ömsesidigt stödjande och hade en klar vilja att hjälpas åt. Arbetslagets medlemmar kommunicerade med varandra på ett öppet, ärligt, förtroendefullt och intensivt sätt, man hade förmåga att fråga, lyssna och svara. Man inriktade sig på framtiden och man var förändringsvilliga. Man koncentrerade sig på att få uppgiften gjord och följde hela tiden resultatutfallet av verksamheten. Arbetslaget lyfte de individuella prestationerna över deras normalnivå och man hade få "långbänkar" samt att det var kort tid mellan tanke och handling."


Swedish Empowerment Center har arbetat med arbetslagsutveckling i över ett kvarts sekel.
Vi kan erbjuda våra kunder skräddarsydda insatser beroende av vilka behov som föreligger.
Grunden för våra insatser och upplägg är vår empowermentpedagogik och den modell för att synliggöra samspelet mellan struktur och process, som vi har skapat och gett namnet Den Gemensamma Spelplanen.

Vare sig det handlar om att skapa ett arbetslag, bibehålla och stärka ett befintligt, eller om det handlar om att komma tillrätta med olika problem har vi erfarenhet och kunskap att erbjuda.

Det kan handla om allt från längre utvecklingsinsatser till kortare insatser för att inspirera och väcka tankar. Hör gärna av er till oss med era tankar och funderingar så berättar vi mer om vad vi har att erbjuda.

Mats Engberg
0243-25 70 74
mats.engberg[at]empowercenter.se

Helena Steen
0243-25 70 85
helena.steen[at]empowercenter.se