sidhuvudtelefon

Empowerment

Definitioner

”empowerment [impauʹəmənt] engelska, av power ’makt’, ’förmåga’, ’kraft”
Nationalencyklopedin

”Ordet egenmakt motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ i en organisation, stat eller annan grupp skall känna att denne har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc.
Ordet har använts flitigt sedan 80-90-talet inom management och togs från USA in i organisationsutveckling och kompetensutveckling. Ofta användes begreppet "inlärd hjälplöshet" i organisations- och beteendepsykologi vilket är motsatsen till empowerment eller egenmakt. I företag eller organisationer där medarbetare känner att man inte kan påverka situationen uppstår ofta dåligt kundbemötande och låg effektivitet. Därför är det i allas intresse att etablera organisationer med ett stark empowerment till skillnad från inlärd hjälplöshet.
  Wikipedia

Empowerment

Empowerment är ett begrepp som används inom många områden: samhällsutveckling, psykologi, utbildning, ekonomi, och studier av sociala rörelser och organisationer m.fl. Hur empowerment förstås och används varierar mellan dessa perspektiv. Vårat huvudfokus ligger inom området för den individuella personliga utvecklingen och samspelet mellan människor. Den enskilda individens upplevelse av sin möjlighet och förmåga att påverka sin tillvaro. Behovet av att känna att man själv kan påverka sin eget liv och sin egen livssituation är allmänmänskligt. Att uppfatta det som att man själv sitter i förarsätet på bilen med möjlighet att starta motorn, lägga i en växel, släppa kopplingen, gasa och styra iväg bilen i den riktning som man själv väljer. Den känslan är väsensskild från upplevelsen av att sitta instängd i baksätet och bli körd av någon annan till en plats man själv ej bestämt eller önskat.
Frågan om empowerment hänger nära samman med den enskilda individens tillgång till, eller avsaknad av självkänsla. Självkänslan är starkt förknippad med förmågan att själv vilja, kunna och våga påverka den egna vardagen och livssituationen.

Vår syn är att empowerment inte följer något kollektivt eller enhetligt mönster. Det finns inga modeller som kan tillämpas och följas systematiskt steg för steg. Allt är individuellt och unikt. Det är en process som har sin utgångspunkt i individen. Empowerment hänger enligt oss nära samman med omgivningens bemötande, självreflektion, medvetandegörande, hjälp till självhjälp i en fri och befriande miljö.
Vi tror att en pedagogik som har utgångspunkten i att växande uppnås genom praktiskt och teore­tiskt inhämtande av kunskaper är fundamentet. Detta leder till insikter som i sin tur leder till ökad medvetandegrad om den verklighet man agerar i och inte minst i hur man kan påverka och förändra den. Ett ytterligare fundament för en pedagogisk hållning är A Maslows behovstrappa som präglas av en teori på en behovstrappa som allt mänskligt varande måste ta hänsyn till.

De biologiska/fysiska behoven, föregår behoven av trygghet, som föregår de socialpsykologiska behoven av grupptillhörighet och som slutligen föregår de individuella psykologiska behoven där en process av självkänsla och empowerment kan ta sin början. Men allt detta är bortkastat om inte pedagogen besitter empatisk förmåga vilket vi anser vara grun­den i alla möten mellan människor. 

Empati är ett ord som inte sällan används oreflekterat;
Det kan sägas vara det motsatta till oreflekte­rat.

”Empati är förmågan att se med någon annans ögon, höra med någon annans öron och känna med någon annans hjärta.”
(Alfred Adler) Citat ur Peter Bruséns bok ”Livet en gång till”.

Om Swedish Empowerment Center

I slutet av 1980-talet föddes tankarna som blev en till en idé som omsattes i praktik år 1990. Tankarna föddes hos två handläggare på Arbetsförmedlingen i Borlänge som hade i uppdrag att arbeta med ungdomar och unga vuxna som hade svårt att komma in på arbetsmarknaden.
De uppfattade att de i sitt jobb på Arbetsförmedlingen hade väldigt gott om resurser att tillgå men att resultaten inte var goda. Det fanns ett brett utbud av utbildningar och projekt att tillgå för målgruppen. Trots detta nådde man inte speciellt bra resultat. Ungdomarna skickades iväg på utbildningar och insatser men en stor andel återkom till Arbetsförmedlingen igen och igen och igen.
De två männen pratade om detta faktum på sina fikaraster och kom fram till att de måste göra något grundläggande fel när resultaten var så dåliga.

De började prata om hur de skulle vilja arbeta om de själva hade möjlighet att utforma en verksamhet. ”Det är bara ungdomen själv som kan ta ansvar i sitt eget liv” var deras slutsats i sin analys. Avgörande för om ungdomarna skall finna viljan, modet och motivationen att ta det ansvaret är det bemötande och förhållningssätt som vi som professionella har i mötet med dem. Det var grunden för den projektansökan som blev till vår första verksamhet. Och på den vägen är det.

  • Att skapa ett medvetet bemötande och förhållningssätt som gör att de vi möter finner viljan, modet och motivationen att bli ansvarstagande subjekt i sina egna liv.
  • Att finna metoder för att detta medvetna bemötande och förhållningssätt också får fäste bland personalen och i organisationen.

Det är vad Swedish Empowerment Center handlar om.

Alltsedan starten av första verksamheten år 1990 har vi medvetet arbetat för att vidareutveckla vårt arbetssätt. Vi har arbetat medvetet med den egna personalen och den egna organisationen. Vi har löpande alltid omsatt våra tankar i praktiskt arbete med olika målgrupper i olika uppdrag. Det är det vi anser ger trovärdighet. Vi omsätter själva våra teorier i praktiken. Vi har provat och provar fortfarande. Vi har utvecklat och vi utvecklar vidare. Vi har sett och vi ser alltjämt att det fungerar och ger positiva resultat.

Swedish Empowerment Center är en personalägd ekonomisk förening utan vinstutdelning. Vi är definitionsmässigt ett socialt företag:

  •  Organiserad verksamhet med primärt samhälleliga ändamål
  • Bygger på demokratiska värderingar
  • Organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn
  • Har allmännytta och medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft


Vi är en organisation som bedriver våra verksamheter utifrån vår värdegrund:

  • Vi tror på alla människors lika värde
  • Vi tror på att alla människor har förmåga att fatta beslut över sitt eget liv – utifrån sina livsbetingelser
  • Vi tror att samverkan och samförstånd är grunden för all hållbar utveckling
  • Vi tror att det som är starkt i hjärtat även kommer att bli starkt i tanke och handling


Vi är en samling människor som valt att tillsammans arbeta för att utveckla samhället i positiv inriktning utifrån en gemensam tanke om ett arbetssätt – empowerment.

 

Anders Bjurström
0243-25 70 77
anders.bjurstrom[at]empowercenter.se

Anders Bjurström, VD
Anders Bjurström, VD