sidhuvudtelefon

Beroendebehandling

Behandlingsupplägg

 Vi erbjuder behandling för personer som befinner sig i ett missbruk eller är beroende av alkohol och/eller droger. Verksamheterna bedrivs som öppenvård på vår kursgård i Borlänge. Öppenvård innebär att behandlingen sker dagtid och man bor kvar hemma.

Gruppbehandling under vardagar med schema som består av gruppterapi, föreläsningar och individuella behandlingsuppgifter och introduktion till självhjälpsgrupper. Efter avslutad primärbehandling 6 veckor följer en eftervårdsbehandling 1 dag/veckan som pågår i 12 månader.
Vi integrerar 12-stegprogramet med KBT och 7TJUGO® som kompletterar varandra utmärkt. Genom att göra detta finner vi det lättare att hitta klienten där den befinner sig och på så viss stöta klienten i sin livsstilsförändring. 

12-stegsprogrammet
Att arbeta med 12-stegsprogrammet innebär att klienten får möjlighet att:
·         Lära känna sig själv och sina brister
·         Få en ökad förståelse för beroendetillstånd
·         Få en ökad förståelse för sin egen förnekelse
·         Bearbeta konsekvenser som medförts av sitt beroende
·         Introduktion till självhjälpsgrupper
 
KBT (Kognitiv beteendeterapi)
Syftar till att underlätta för klienten att förstå och hantera problematiska tankar, känslor och beteenden samt att skapa mer realistiska och funktionella sådana:
·         Känna igen återfallsprocessen och hantera/undvika återfall
Träna nya strategier
Lära känna sina triggerpunkter
Hjälp att hantera tankar om alkohol
Kunskap om problemlösning
Träning i att tacka nej
 
7TJUGO®
7TJUGO® är ett metodmaterial för att processinriktat arbeta med förändrings- och utvecklingsprocesser utifrån empowermentpedagogik. 7TJUGO® syftar till att klienten genomgår en process där denne:
Dels identifierar sig i sitt eget liv
·         Emotionell kompetens
·         Självkänsla
·         Självförtroende
·         Mina värderingar
·         Mina attityder
Dels relaterar sig själv gentemot sin omvärld
·         Min sociala kompetens
·         Min relation till mig själv och andra
·         Mina val
·         Mitt ansvar
·         Mina målsättningar

Anhörigstöd

I öppenvårdsbehandlingen ingår anhörigstöd i form av stödsamtal till den make/maka, sambo, särbo, vuxet barn, förälder eller annan närstående så som arbetskollega eller chef till den person som gör sin öppenvårdsbehandling hos oss. Med hjälp av stödsamtal får man möjlighet att sätta ord på sådant som man kanske inte vågat innan på grund av rädsla, skuld- och/eller skamkänslor. Som anhörig har mycket av ens tid och energi gått åt till att hjälpa den som befinner sig i ett missbruk och man har därför många gånger inte tagit sitt eget välmående på allvar. Vi går igenom vanliga beteendemönster som brukar uppstå i en relation med någon som brukar alkohol eller droger och vad som kan vara en lösning för att själv komma ur dessa mönster.

Arbetsgivare

Som arbetsgivare får ni under behandlingen kontinuerlig information om var klienten befinner sig i behandlingsprocessen både hur den fortskrider och eventuella avvikelser. Vi ser att samverkan mellan oss och arbetsgivare är en viktig funktion när det är dags för klinten att återgå till arbetet. Vi stöttar även er i det pågående och fortsatta rehabiliteringsarbetet med er anställde.

Empowerment och empowermentpedagogik

Vi har valt att definiera empowerment som – motsatsen till inlärd hjälplöshet. Vår målsättning är att klienten som vi möter i våra insatser skall finna viljan, modet och motivationen att bli ansvarstagande subjekt i sitt eget liv.
Vi har sedan starten av vår första verksamhet år 1990 skapat och vidareutvecklat det vi kallar empowermentpedagogik. Empowermentpedagogiken är ett medvetet bemötande och förhållningssätt som bygger på ett existentiellt synsätt, involveringspedagogik och ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Finansiering
Genom AFA-försäkring kan du som arbetsgivare söka ekonomisk ersättning för upp till hälften av dina kostnader när någon av dina anställda genomgår arbetslivsinriktad beroendebehandling till följd av alkohol- och/eller drogmissbruk.

Behandlingsansvarig
Peter Romlin
0243-25 70 84
peter.romlin[at]empowercenter.se 

Vill du att vi kontaktar dig?

Peter Romlin
Sedan 2014 medarbetare på Empowercenter. Idag är han behandlingsansvarig på vår öppenvård för missbruk och beroende. Innan dess har Peter arbetat både som behandlare och behandlingsansvarig på HVB-hem för personer med missbruk och/eller beroende.
Peter är utbildad alkohol-och drogterapeut vid Bergströms i Stockholm. Förutom utbildningen till alkohol- och drogterapeut (ATU), är han Diplomerad Tolvstegsbehandlare SJI (TBU), Humanistisk behandlingspedagog och har utbildning i lösningsfokuserad samtalsmetodik, MI och har även gått introduktionskurs i existentiell filosofi, psykologi, vägledning och terapi.