sidhuvudtelefon

Empowermentbaserad beroendevård

Målgrupp

Vi erbjuder öppenvårdsbehandling på dagtid för vuxna, 18 år och uppåt med alkohol- och/eller narkotikaberoende, läkemedelsberoende samt personer som har ett skadligt bruk. 

Metod

Vi använder 12-stegsbehandling enligt Stora Boken med Recovery Dynamics® som utbildningsmanual. Vi ger klienterna kunskap och insikt om beroendets negativa konsekvenser, i tillfrisknandets process och sjukdomsbegreppet. Behandlingstiden är 6 veckor primärvård på heltid (måndag-fredag 08.30-15.00) samt eftervård under 12 månader med en heldagsträff en gång i veckan.
Målet med behandlingen är ett nyktert och drogfritt liv. Att få kontroll över sitt liv genom att lära sig känna och sätta ord på sina känslor och därmed välja att inte använda alkohol eller droger. Att genom nykterhet/drogfrihet uppnå en förbättrad livskvalitet för den enskilde individen och dennes anhöriga.
Genom att följa utbildningsmanualen i det manualbaserade 12-stegsprogrammet Recovery Dynamics® garanteras att klienten får en kvalitetssäkrad och effektiv behandlingsinsats.
Som arbetsgivare får ni under behandlingen kontinuerlig information om var klienten befinner sig i behandlingsprocessen.

Empowermentpedagogik gör vår 12-stegsbehandling unik

Empowerment innebär för oss att genom ett medvetet bemötande och förhållningssätt kunna möta varje enskild individ där den befinner sig och att genom vårt arbetssätt ge klienten viljan, modet och motivationen att stegvis kunna ta ansvar för sitt eget liv.
Grunden för empowermentpedagogiken är ett existentiellt synsätt som handlar om
·         En tro på alla människors lika värde
·         En tro på alla människors förmåga att fatta beslut över sitt eget liv utifrån sina livsbetingelser
·         En tro på att människan är den hon visar sig vara i sina handlingar
·         En tro på att alla människor har en vilja till meningsfullhet i sina liv
Med det existentiella synsättet som grund arbetar vi med involveringspedagogik och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Att skapa betydelsefulla relationer är et viktigt inslag i involveringspedagogiken. Genom att känna trygghet och relation främjas viljan och motivationen att utvecklas och detta i sin tur att uppfylla sina grundläggande behov. Vi involverar klienten i den behandling som den är en del av.
Ett lösningsfokuserat arbetssätt är i grunden ett förhållningssätt där man har en uttalad tilltro att varje människa har en förmåga att äga sin egen lösning.

Ett arbetslag med stor erfarenhet

I vårt upplägg och erbjudande finns såväl ett anhörigstöd som andra kompletterande verktyg att tillgå utifrån våra kunders önskemål och klienters behov. Arbetslaget som är kopplat till denna verksamhet består av 5-7 personer med olika spetskompetenser, men samma bas och förankring i empowermentpedagogiken.
Kontakta gärna behandlingsansvarige Peter Romlin för ytterligare information

Behandlingsansvarig
Peter Romlin
0243-25 70 84
peter.romlin[at]empowercenter.se