sidhuvudtelefon

Anamma HVB

Sedan januari 2010 driver Swedish Empowerment Center HVB-verksamhet för ungdomar i åldrarna 15-20 år.
Vi har satsat på en liten verksamhet med endast 6 boende där målsättningen är att erbjuda en trygg miljö för både tjejer och killar.

Vi startade verksamheten utifrån förfrågningar från kunder då vi ända sedan år 1991 bedrivit öppenvård på dagtid för ungdomar med speciella behov. Det fanns önskemål om att vi även skulle kunna erbjuda ett boende som vilade på samma pedagogik och förhållningssätt som vår öppenvård.

Vårt arbetssätt handlar om empowerment, att genom ett medvetet bemötande och förhållningssätt kunna möta varje enskild individ där den befinner sig och att genom vårt arbetssätt ge ungdomen viljan, modet och motivationen att stegvis kunna ta ansvar i sitt eget liv. Vi har under sedan år 1990 utvecklat vår empowermentpedagogik och vi ser mycket goda resultat av vårt arbetssätt i alla våra verksamheter med olika målgrupper.

På Anamma HVB bor våra ungdomar i ett ombyggt radhus i två våningar vid dalälvens strand.
Alla har eget rum med toalett och dusch/badkar. Ursprungligen bestod radhuset av fyra tvåvåningslägenheter om vardera två rum och kök. Vi har öppnat upp entréplanet så att de fyra lägenheterna sitter samman med gemensamma ytor för vardagsrum, stort kök och matsal samt umgängesytor, personalutrymmen och samtalsrum.
Anamma HVB är beläget på Swedish Empowerment Centers kursgård, Erlandsforsgården, i utkanten av Borlänge. Gården består av en stor tomt om 10 000 kvm vid stranden till Dalälven samt tre byggnader varav Anamma HVB bedrivs i en.

På Anamma HVB tar vi emot boende med olika behov och förutsättningar. Vi har genom våra många år av öppenvård stor erfarenhet av att möta ungdomar med vitt skilda förutsättningar och behov.
De flesta ungdomar som kommer till oss har neuropsykiatriska funktionshinder, psykosociala problem och/eller relationsproblematik. Under de tre senaste åren har vi förutom ovanstående arbetat med hedersproblematik, självskadebeteenden, spel- och haschmissbruk samt blivande föräldrar. Vi tar emot ungdomar med varierande behov och det är egentligen bara tre kategorier av problem som vi inte arbetar med och det är förövare av sexualbrott, våldsbenägna samt ungdomar med ett manifesterat och pågående narkotikamissbruk.

Verksamheten är inriktad på att söka nya strategier för att arbeta med de symptom och yttringar som är aktuella för varje ungdom. I vår verksamhet erbjuder vi ett tryggt boende med dygnetruntalternativ, daglig struktur, grupp- och individverksamhet samt individuell behandling. Målsättningen är att på kortast möjliga tid hjälpa ungdomen till stabilitet och utveckling.
Ett naturligt mål är att ungdomen så snart som möjligt skall ta steg utanför verksamheten för att bli en del av samhället genom utbildning, praktik och egen försörjning. Genom att Swedish Empowerment Center ända sedan år 1990 arbetat med arbetsmarknadsinsatser och rehabilitering finns ett mycket stort och aktivt kontaktnät att nyttja för att finna rätt väg för varje ungdom. 

Vi tror inte att det finns en enda modell eller pedagogik som passar alla individer. Avgörande för framgång är hur vi som professionella bemöter de ungdomar som kommer till oss. Alla våra verksamheter genomsyras av ett lösningsfokuserat förhållningssätt kompletterat med specifika pedagogiska verktyg som vi av erfarenhet vet fungerar. Anamma HVB vilar på en holistisk grund, med betoning på kognitiva beteendemässiga förändringsprocesser hos ungdomen.
Verksamheten har en grundstruktur som skapar en trygg och återkommande rytm i veckoschemat.

Vi vinnlägger oss om att ha ett arbetslag med bred kompetens och erfarenhet samt ett gemensamt förhållningssätt som gör att ungdomarna alltid bemöts likartat. Regelbunden handledning och kompetensutveckling säkerställer kvaliteten i verksamheten. Till verksamheten finns även en rad olika spetskompetenser kopplade för att möte de behov som kan uppstå.

Den dagliga verksamheten bygger på gemenskap, involvering och personlig utveckling tillsammans och individuellt. Vi arbetar i nära samarbete med placerande myndighet och det nätverk som finns runt varje ungdom. Målsättningen är att den nära kontakten och samarbetet skall förkorta vägen ut från boendet för den placerade ungdomen.

Vi har ett nära samarbete med närbelägna skolor och utbildningsanordnare och även kompetenser inom verksamheten som kan stödja ungdomen i skolarbetet. Skola och sysselsättning är för oss viktiga frågor att arbeta med för att ungdomen skall kunna växa och finna sin väg in i vuxenlivet.

Johan Tjulander, Föreståndare
0243-25 70 72
johan.tjulander[at]empowercenter.se

Johan Tjulander, Föreståndare
Johan Tjulander, Föreståndare