Erlandsforsgårdens HVB-hem

Erlandsforsgårdens HVB är ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Boendet drivs av Klippan Kompetenspartner AB som är ett bolag som samägs av Swedish Empowerment Center och Borlänge kommun. 
Boendet startade i maj 2014 och har plats för 12 ungdomar i åldrarna 14-18 år. På Erlandsforsgårdens HVB bor både flickor och pojkar.
Boendet är bemannat dygnet runt och personalgruppen består av en föreståndare och nio integrationshandledare. Arbetslaget har en bred kompetens och erfarenhet samt ett gemensamt förhållningssätt som gör att ungdomarna bemöts på ett likartat sätt. Regelbunden handledning och kompetensutveckling säkerställer kvaliteten i verksamheten.

Vår ambition är att ha ungefär lika många flickor och pojkar som bor hos oss. Detta för att efterlikna balansen i samhället och att ungdomen tidigt lär in och  vänjer sig vid nya normer, sociala koder och hur man bemöter varandra på ett värdigt och respektfullt sätt, oavsett kön, religion och kultur.

Vi är aktiva förebilder och ungdomarna lär sig praktiskt genom att se och medverka i vardagssysslor. Dessa fördelas på ett naturligt sätt mellan kvinnlig och manlig personal så att det blir tydligt hur det svenska samhället kan fungera.  

Varje ungdom får en kontaktperson som introducerar denne vid inflyttning. Kontaktpersonen är uppdaterad om ungdomens utveckling och har även ett huvudansvar för kontakt med god man, skola, fritidsaktiviteter och sjukvård.

Vårt arbetssätt utgår från att alla människor är värdefulla och kompetenta. Vi eftersträvar ett bemötande och ett förhållningssätt som säkerställer att vi möter varje enskild individ med kunskap och respekt där den befinner sig. Att skapa och utveckla en god relation är grundläggande för att kunna bedriva en aktiv utvecklingsprocess som involverar ungdomen.
Vår målsättning är att stimulera varje ungdoms egna drivkraft där denne succesivt tar ett ansvar som leder fram till en meningsfull tillvaro. Med vårt arbetssätt vill vi ge ungdomen viljan, modet och motivationen till att stegvis kunna ta ansvar i sitt eget liv – det är empowermentpedagogik. 

Målsättningen är att varje ungdom blir medveten om det egna ansvaret, lär sig svenska och lär sig hur det svenska samhället är uppbyggt och fungerar, för att de succesivt ska bli redo för ett självständigt boende efter 18 - årsdagen. Därför har vi få ”tvingande” aktiviteter utan motiverar ungdomen till att förstå att denne själv är motorn i sin egen integrationsprocess.

Kontaktuppgifter till boendet:
Tel 0243-253730/ 253734/253736
Fax: 0243-686 33
E-post: erlandsforsgarden@empowercenter.se

Postadress:
Swedish Empowerment Center/Erlandsforsgården
Box5058
781 05 Borlänge
Besöksadress: Erlandsforsgatan 9 781 05 Borlänge

Anders Bjurström, föreståndare och VD
0243-25 70 77
070-652 64 94
anders.bjurstrom[at]empowercenter.se
 

Joakim Quaresmini, biträdande föreståndare
0243-2537 31
070-640 37 31
 

Kenneth Persson, Styrelseordf.
0243-746 15
kennet.persson[at]borlange.se